Agder: Fra Covid til COP?

Tuvalu Minister gives speech to COP26 (November 2021)

Hva har endret seg? Eller, har noe endret seg?

De to forkortelsene refererer til henholdsvis Covid-19 pandemien og til COP26, en internasjonal klimakonferanse som fant sted i Glasgow i november 2021. Dette var den 26. konferansen der land som har ratifisert en av de tre Riokonvensjonene deltok – derav begrepet Conference of the Parties (note 5). Mer generelt refererer begrepene til globale helseutfordringer og til globale klimaendringer. De har to fellesnevnere:

  • Helse og klima henger sammen.
  • Helse og klima påvirker blant annet folks levekår. Spesielt i land i sør er det en markert øking i fattigdom.
  • Folk har enorme evner til å akseptere konsekvensene av Covid-19 og klimaendringer, og til å tilpasse seg.

Jeg har i flere artikler, i Fædrelandsvennen og på denne bloggen, tatt opp dette, med fokus på situasjonen i Agder (Note 4). Disse artiklene har titler som "Agder og internasjonalisering", "Internasjonalisering og globalisering", "Agderkonferansen og internasjonalisering", "Agder etter pandemien", "Etter pandemien, endring eller tilbake til normalen?", og "Kristiansand kommune og klimamålene". Disse og andre artikler argumenterer for at pandemien representerer en unik mulighet til å endre vår karbon-baserte økonomi og gå over til grønne og fornybare energikilder. Har vi begynt å forstå at vi ikke bare kan men at vi må bidra til å skape slik nødvendig endring?

Vi har kanskje kommet over det verste når det gjelder Covid-19. Når det gjelder klima har vi imidlertid knappt begynt denne aksepteringen og tilpassingen. Uttrykket "etter oss kommer syndfloden" lever i beste velgående. Det som ligger foran oss dersom vi ikke klarer å endre prioriteringer og adferd betraktelig, er skremmende.

Her var COP26 sentral. Den ble av mange omtlt som et siste forsøk på å få til drastiske endringer over mot en bærekraftig økonomi og ressursutnytting. Likevel er det mange som allerede argumenterer for at de endringene som må gjøres, nemlig en global temperaturstigning på maksimum 1,5 grader, og null utslipp (dvs., balansen mellom klimagasser produsert og klimagasser fjernet fra atmosfæren) innen 2050, ikke ser ut til å kunne nås. De fleste land, inklusive Norge, lover mye, uten at det er klart hvordan det skal realiseres. Noen land står i en spagat mellom å love vidtrekkende endringer samtidig som den eksisterende karbonbaserte økonomien fortsetter. Et eksempel er den norske regjeringen som vil at oljeleting og oljeboring skal fortsette. Det var likevel tre positive signaler fra COP26: 

  1. Innovasjon når det gjelder alternativ energi,
  2. Privat sektor spiller en økende rolle sammen med regjeringer og det organiserte sivile samfunn,
  3. Det er økende forståelse for behovet for tilpassing til klimaendringer.

Alle har meninger om hvordan komme ut av helse og klima krisen. Argumenter som går igjen er vekt på multilateralisme under FN’s Charter, vektlegging av globale helsesystemer, fokus på klimaendringer, og støtte til bærekraftige utviklingsmål. Fine ord, javisst. Men, for å gjenta meg selv, hvordan realisere dette?

Blir pandemien i Norge sett på som et springbrett til å bidra til en mer bærekraftig økonomi? Er vi opptatt av klimaendringer og hvordan angripe dem, samt årsaker og virkninger? For å gi et eksepel: På det nasjonale plan var NHO tidlig ute med et veikart som viser Norges vei "ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid". Dette var høsten 2020 – hva har skjedd med dette interessante initiativet?

Hva skjer i Agder? Noen frivillige organisasjoner arbeider med relevante problemstillinger. Kristiansand kommune er aktiv. Når det gjelder privat sektor er det interessante initiativ, men det gjøres for lite, inklusive internasjonalt. I Supras arbeider vi blant annet med EØS prosjekt som fokuserer på alternativ og grønn energi. Et slikt prosjekt, i samarbeid med Asplan Viak i Kristiansand, installerer LED belysning i Plovdiv, Bulgaria.

Problemet er ikke at ingenting skjer, men at det som skjer er for lite, det ikke er koordinert, og det har liten effekt. Kontakt mellom aktører på tvers av offentlig sektor, det sivile samfunn, og privat sektor mangler. Det samme gjelder Europa, for eksempel European Green Deal. Og vi må fokusere mer på Bærekraftmålene.

Agder fylkeskommune er en viktig aktør. Det årlige "Agdermøtet", er et samarbeid med Kristiansand kommune, KS, LO, NHO Agder, Næringsalliansen i Agder, og UiA (note 3). Av ukjente grunner ble Agdermøtet ikke arrangert i 2021. For 2022 ble det opprinnelig berammet til 17.-18. januar, og senere endret til 23.-24. mai. Det har tradisjonelt vært forbeholdt en snever og eksklusiv krets av organisasjoner og firma i offentlig og privat sektor. Det kommende arrangementet bør ha et fokus på helse (Covid 19) og klima (COP26), lokalt i Agder, men også nasjonalt og internasjonalt. Agdermøtet er en unik plattform som kan bidra til en dugnad om dette. For å klare dette må alle relevante aktører i Agder, inklusive i det sivile samfunn, delta. Sentrale begrep bør være bærekraftig samfunn, grønt skifte, inkludering, og sirkulær økonomi. Jeg håper arrangørene vil definere et slikt bredt arrangement, men gitt deltakerlisten så langt er det usikkert om det vil skje.

Lars T. Søftestad


Noter
(1) Denne artikkelen ble sendt til Fædrelandsvennen 11. november 2021, men ble ikke tatt inn. Den foreligger her revidert og oppdatert.
(2) Bilde referanse:
Tuvalu’s utenriksminister Simon Kofe gir en presentasjon til COP26 mens hans står ute i sjøen, i Funafuti, Tuvalu. Kilde: Tuvalu Utenriksministerium / Reuters (se Kilder).

(3) Før fylkessammenslåingen, til og med 2019, ble dette årlige arrangementet organisert under betegnelsen "Agderkonferansen" (https://www.agderkonferansen.no/).
(4) Relevante Devblog artikler: "Devblog om Agder" her: https://devblog.no/no/article/devblog-om-agder

(5) Andre Devblog artikler: "War of the Words?" her: https://www.devblog.no/en/article/climate-and-cop26-war-words
(6) Permalenke: https://www.devblog.no/no/article/agder-fra-covid-til-cop
(7) Denne artikkelen ble publisert 26. mars 2022. Den ble revidert 27. mars 2022.

Kilder
Agdermøtet. https://agdermøtet.no/
The Guardian. 2021. https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/08/tuvalu-minister-to-address-cop26-knee-deep-in-seawater-to-highlight-climate-crisis

devblog.no